TJ Statutu 23.05.2019r. 1

 

TEKST JEDNOLITY

STATUTU TURKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

uchwalonego uchwałą nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r. Walnego Zebrania Członków, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 5/2017 z dnia 16.10.2017 r.,  uchwałą nr 1/2018 z dnia 22.02.2018r. oraz uchwałą nr 4/2019 z dnia 23.05.2019r. Walnego Zebrania Członków, zaznaczone w tekście pogrubioną kursywą.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 • par.1.
 1. Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej TUTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na mocy przepisów:
 3. a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
 4. b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 zpóź.zm.) oraz niniejszego statutu.
 • par.2.
 1. TUTW działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień.
 2. Siedzibą władz jest miasto Turek.
 • par.3.
 1. TUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków.
 2. Do prowadzenia swych spraw TUTW może zatrudniać pracowników, w tym pracownika biura.
 • par.4.
 1. TUTW może używać odznak, pieczęci, symboli i emblematu.
 2. TUTW ma prawo wydawania zaświadczeń, legitymacji członkowskich i indeksów.
 3. Wzory stosowanych odznak, pieczęci, symboli i emblematów oraz dokumentów określonych w ust. 1 ustala Zarząd.
 4. Status słuchacza TUTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • par. 5.

Nazwa „Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ” jest prawnie zastrzeżona.

 • par. 6.

Działalność TUTW prowadzona jest w szczególności we współpracy z Samorządem Powiatu Tureckiego, Samorządem Gminy Miejskiej Turek i innych gmin Powiatu Tureckiego, wyższymi uczelniami, instytucjami kultury i sportu, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami, podmiotami i osobami.”

 • par. 7.
 1. TUTW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących podobne cele statutowe.
 2. O przystąpieniu lub wystąpieniu TUTW z organizacji, o której mowa w ust. 1. decyduje Zarząd.
 • par. 8.

TUTW jest zawiązywany na czas nieokreślony.

 

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

 • par. 9.

Celami TUTW jest działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym
w zakresie:

 1. Nauki, edukacji, oświaty, w tym w szczególności wiedzy ekonomicznej, nauki języków obcych oraz obsługi komputera i Internetu.
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 3. Krajoznawstwa oraz organizacji aktywnego wypoczynku członków.
 4. Ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.
 5. Stymulowania rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych.
 6. Aktywizacji społecznej osób chętnych do uczestniczenia w pracach TUTW.
 7. Upowszechniania profilaktyki gerontologicznej.
 8. Podejmowania działań na rzecz ludzi starszych, w tym także niepełnosprawnych.
 9. Podejmowania działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi
  i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi oraz z młodym pokoleniem.
 10. Podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku
w kraju i na świecie.

 1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji.
 2. Promocji i organizacji wolontariatu.
 • par. 10.

UTW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej; w szczególności organizacja wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, warsztatów, koncertów i in..
 2. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
 3. Przekazywanie przez członków TUTW nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparci.
 4. Współpracę z innymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także z osobami o uznanym autorytecie.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Realizację zadań profilaktyki oraz ochrony i promocji zdrowia.
 7. Włączanie się w realizację inicjatyw dotyczących ochrony przyrody i ekologii.
 8. Integrację społeczności lokalnej.
 9. Inne zadania zgodne z celami statutowymi.
 • par. 11.

TUTW współpracuje:

 1. Z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku – ich międzynarodową federacją.
 2. Z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji celów TUTW.

 

 

 

 • par. 12.

TUTW może prowadzić akcje informacyjne i propagandowe w zakresie swej działalności m. in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać publikacje o tematyce związanej z celami i działalnością TUTW.

 • par. 13.

TUTW może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej TUTW służy wyłącznie do realizacji celów statutowych TUTW i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • par. 14.
 1. TUTW skupia osoby zainteresowane i popierające idee i cele uniwersytetu trzeciego wieku.
 2. Członkami TUTW mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym TUTW. Osoba prawna działa w TUTW przez swojego przedstawiciela.
 • par. 15.

Członkowie TUTW dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.
 • par. 16.
 1. Członkiem zwyczajnym TUTW może być każdy pełnoletni obywatel R.P., posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów TUTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do TUTW oraz będzie opłacał należną składkę.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 • par. 17.
 1. Członkiem wspierającym TUTW może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna – zainteresowana statutową działalnością TUTW, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową (np. użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej).
 2. Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.
 3. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego TUTW podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego TUTW podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.
 5. Decyzję o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Przyczyną uzasadniającą pozbawienia statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz TUTW, do których członek wspierający się zobowiązał.
 • par. 18.
 1. Członkiem honorowym TUTW może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez TUTW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla TUTW.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego TUTW następuje w drodze uchwały walnego zebrania – na wniosek Zarządu.
 • par. 19.
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz TUTW,
 3. b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze TUTW,
 4. c) korzystania z pomocy i urządzeń TUTW zgodnie z regulaminem,
 5. d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów TUTW.
 6. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 7. a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów TUTW,
 8. b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz TUTW,
 9. c) regularnego opłacania składek członkowskich.
 • par. 20.
 1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 19, ust.1 pkt. b-d.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz TUTW.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz TUTW.
 • par. 21.
 1. Członkostwo w TUTW ustaje na skutek:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia z TUTW zgłoszonego na piśmie,
 3. b) skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,
 4. c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,
 5. d) wykluczenia z TUTW na skutek uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę TUTW,
 6. e) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
 7. W przypadku skreślenia lub wykluczenia członka należy podać przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazać tryb oraz zasady odwołania się.

 

Rozdział IV Struktura organizacyjna organów TUTW

 • par. 22.
 1. Władzami TUTW są:
 2. a) Walne Zebranie Członków,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna (organ kontroli wewnętrznej).
 5. Kadencja wszystkich władz TUTW trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności:
 6. a) w pierwszym terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 7. b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,
 8. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Jeśli liczba kandydatów nie przekracza liczby mandatów, Walne Zebranie Członków może uchwalić
  w regulaminie zebrania jawne głosowanie nad kandydatami do władz TUTW.
 9. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach TUTW wszystkich szczebli.
 10. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

6.Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2  powyżej.

 • par. 23

1.W przypadku rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka TUTW w trakcie kadencji, skład tego organu – o ile zachodzi taka potrzeba – zostaje uzupełniony.

 1. Na miejsca wakujące w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej TUTW mogą zostać powołane osoby rekomendowane przez organ, którego uzupełnienie dotyczy, w trybie uchwały.
 2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danego organu.
 3. Decyzja o dokooptowaniu członków władz wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 • par. 24
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą TUTW.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrany przez Zebranie Przewodniczący.
 • par. 25.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku.

 • par. 26.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 3. a) z własnej inicjatywy na podstawie podjętej uchwały,
 4. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. c) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 6. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • par. 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności TUTW.
 2. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz TUTW.
 3. Uchwalanie rocznych planów działalności oraz budżetu.
 4. Uchwalanie zmian statutu.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem TUTW.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania TUTW i przeznaczenia jego majątku.
 11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 • par. 28.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 • par. 29.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności TUTW, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd TUTW wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres czteroletniej kadencji w głosowaniu tajnym bądź jeśli liczba kandydatów nie przekracza liczby mandatów, Walne Zebranie Członków może uchwalić w regulaminie zebrania głosowanie jawne.
 3. Zarząd TUTW liczy, co najmniej trzy osoby i nie więcej niż jedenaście osób.
 4. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
 5. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, określając liczebność Zarządu w danej kadencji w zgodzie z ust. 3.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Stanowisko wiceprezesa może łączyć ze sobą funkcję skarbnika lub sekretarza.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 3 razy w roku.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

9.Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 • par. 30.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 2. Realizacja programu i celów TUTW oraz wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków.
 3. Określanie szczegółowych kierunków działania TUTW.
 4. Uchwalanie okresowych programów pracy TUTW i budżetu oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
 6. Prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków TUTW.
 7. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających TUTW.
 8. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu.
 9. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań oraz nadzorowania ich działalności.
 10. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika biura TUTW oraz ustalanie zakresu jego obowiązków.
 11. Podejmowanie uchwał o przynależności TUTW do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli TUTW do tych organizacji i na spotkania zagraniczne.
 12. Określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich.
 13. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • par. 31.

Prezes Zarządu reprezentuje TUTW, kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje działalność TUTW.

 • par. 32.
 1. Komisja Rewizyjna jest powołaną do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością TUTW.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres czteroletniej kadencji w głosowaniu tajnym bądź jeśli liczba kandydatów nie przekracza liczby mandatów, Walne Zebranie Członków może uchwalić w regulaminie zebrania głosowanie jawne.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej trzy, lecz nie więcej niż pięć osób spośród członków zwyczajnych TUTW, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków.
 5. Nowy członek Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 7. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 8. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 9. nie pobierają za pełnienie swoich funkcji wynagrodzenia.

7 . Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, należy:
a. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej TUTW,

 1. przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wyznaczania członka Komisji Rewizyjnej do zawierania umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • par. 33.

Kontrola całokształtu działalności TUTW odbywa się raz w roku.

 

Rozdział V Majątek TUTW

 • par. 34.

Majątek TUTW mogą stanowić fundusze powstałe z:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej.
 3. Dotacji.
 4. Funduszy zewnętrznych np. Unii Europejskiej.
 5. Zapisów, darowizn i spadków oraz ofiarności publicznej.
 • par. 35.

Oświadczenia woli w zakresie zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw w imieniu TUTW składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

 • par. 36.

TUTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

 • par. 37.
 1. Po dokonaniu rejestracji określonych w odrębnych przepisach, TUTW może prowadzić działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, wspomagający działalność statutową TUTW.
 2. Działalność gospodarcza nie może być sprzeczna z celami statutowymi, a uzyskane dochody będą przeznaczone wyłączenie na realizację celów statutowych TUTW.
 3. Działalność gospodarcza nie jest wyodrębniona organizacyjnie, jednak prowadzona będzie dla niej wydzielona ewidencja rachunkowa.
 4. Działalność gospodarcza w skali roku nie może generować strat.
 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą pełni Prezes Zarządu.
 6. Zarząd określi szczegółowy zakres działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasady, iż nie może ona pokrywać się z przedmiotem działalności statutowej.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie TUTW.

 • par. 38.
 1. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu TUTW przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz rozwiązanie TUTW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu TUTW Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

 

Rozdział VII Przepisy końcowe i przejściowe

 • par. 39.

TUTW oraz jego władze działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, na podstawie niniejszego statutu i wewnętrznych regulaminów.

 • par. 40.

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz TUTW znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz TUTW. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli TUTW.

TJ Statutu 23.05.2019r. 1